Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie Platformy FARM SMART

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.farmsmart.pl
 2. Celem Platformy jest wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego poprzez dostarczanie Użytkownikom informacji na temat sygnalizacji zagrożeń w uprawach roślin, informacji pogodowych, jak również umożliwianie dostępu do narzędzi informatycznych pozwalających optymalizować prowadzenie działalności, a także innych tematów związanych z uprawą roślin opracowanych przez specjalistów oraz zewnętrznych ekspertów.
 3. Platforma Farm Smart powstała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca” przez Grupę Operacyjną „Precyzyjne Ogrodnictwo”, którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan

§2 Informacje o usługodawcy

 1. Właścicielem Platformy i Administratorem danych osobowych jest Agro Smart Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Koniuszy, adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000727424, posiadający NIP 682-177-68-68 oraz kapitał zakładowy w wysokości 45.000,00 zł w całości wpłacony.
 2. Partnerem w zakresie prowadzenia i administrowania Platformą jest Agri Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Ligota Wielka 34, 56-400 Oleśnica, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000701633.

§3 Korzystanie z platformy i rejestracja

 1. Korzystanie z Platformy może odbywać się po uprzedniej rejestracji i utworzeniu Konta Użytkownika.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu (dalej „Regulamin”) dostępnego bezpłatnie na Platformie. 
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy. 
 4. Każdy Użytkownik Platformy może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania Konta oraz danych logowania do Konta osobom trzecim. Za działania i zaniechania osób, które skorzystały z danych Użytkownika przeznaczonych do logowania do Konta, Użytkownik odpowiada jak za działania i zaniechania własne (niezależnie od tego jak osoba trzecia weszła w ich posiadanie). 
 5. Rejestracja nowego Użytkownika wymaga: 
  1. Wypełnienia formularza rejestracyjnego ma stronie Portalu Farm Smart i podania danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres email, 
  2. Zdefiniowania hasła dostępu do Platformy, 
  3. Wybrania rodzaju Pakietu (bezpłatny podstawowy lub płatny rozszerzony)
  4. Wybrania lokalizacji upraw i czasu trwania subskrypcji
  5. W przypadku płatnego pakietu wybrania gatunków roślin
  6. Akceptacji postanowień Regulaminu, 
  7. Wyrażenia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, 
  8. Potwierdzenia rejestracji w Portalu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany automatycznie na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym

§4 Ogólne warunki korzystania z Platformy Farm Smart

 1. Platforma przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie oraz przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego („Użytkownik”).

 2. Użytkownicy zarejestrowani i zalogowani do Platformy uzyskują dostęp do wybranego Pakietu:

  1. Pakiet Podstawowy (bezpłatny):

   • Menadżer pola

   • Kalkulator CO2

   • Kalkulator nawozowy

   • Informacji o oferowanych usługach i produktach

  2. Pakiet Rozszerzony (płatny):

   • Sygnalizacja wystąpień infekcji chorobowych

   • Sygnalizacja pojawu wybranych gatunków szkodników

   • Aktualne i historyczne dane pogodowe ze stacji meteorologicznej

   • Dostęp do profesjonalnej prognozy pogody z oknem oprysku

   • Menadżer pola

   • Kalkulator CO2 oraz kalkulator nawozowy

   • Informacji o oferowanych usługach i produktach

 3. Podczas rejestracji Użytkownik wskazuje lokalizację upraw, wybiera rodzaj Pakietu (bezpłatny lub płatny) oraz czas trwania subskrypcji.

 4. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności Platformy dostępnych po zalogowaniu, jest ukończenie procesu rejestracji.

 5. Warunkiem technicznym korzystania z Platformy jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Korzystanie z Platformy możliwe jest przez przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Microsoft Edge, Chrome, FireFox, Safari oraz gdy w przeglądarce internetowej użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies . Rekomenduje się korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące powodem użytkowania starszych wersji oprogramowania.

 6. Dostęp do Platformy możliwy jest również poprzez urządzenia mobilne i przeglądarki internetowe w wersji mobilnej: Chrome, Firefox, Safari w najnowszej wersji oprogramowania. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości będące powodem użytkowania innych rodzajów przeglądarek oraz starszych wersji oprogramowania.

 7. Dostęp do Platformy możliwy jest poprzez aplikację mobilną. W tym celu należy pobrać aplikację Farm Smart z Sklepu Play lub App Store.

 8. Wybrane podstrony Platformy mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

 9. Zabroniony jest dostęp do Platformy oraz jej treści w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na używaniu botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy bez ingerencji Użytkownika. Dostęp zautomatyzowany jest dozwolony wyłącznie w przypadku wyrażenia uprzedniej zgody przez Właściciel Platformy.

 10. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania działań ukierunkowanych na zmianę treści Platformy niezgodnie z jej funkcjonalnością bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jej pracę, a także zamieszczania w Platformie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§5 Zastrzeżenia

 1. Wszelkie informacje i treści przedstawione na Platformie mają charakter informacyjno-doradczy. Zawarte na Platformie informacje i treści nie powinny jednak stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. 
 2. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji na podstawie treści znajdujących się na Platformie, odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika. 
 3. Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z zastosowania informacji dostępnych na Platformie.

§6 Materiały i treści umieszczane na Platformie

Właściciel Platformy udostępnia treści, które mogą obejmować w szczególności grafiki, dane, znaki wyróżniające, zdjęcia, teksty, filmy, animacje, interfejsy oraz narzędzia (dalej: „Treści”). Treści są wyłączną własnością Właściciela lub podmiotów, które udzieliły właściwych praw do korzystania z takich treści i udostępniania ich Użytkownikom Platformy.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Treści umieszczanych na Platformie dozwolone jest wyłącznie w zakresie, w jakim dokonywane jest przez użytkowników końcowych w celu zapoznania się z ww. materiałami.

 2. Korzystanie z treści lub materiałów zamieszczonych na Platformie w sposób inny, niż określony w ust. 2, jest niedozwolone. W szczególności, niedozwolone jest:

  • utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie materiałów i treści Platformy w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (uwzględniając zarówno dystrybucję fizycznych materiałów, jak i rozpowszechnianie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), w tym w szczególności w celu umieszczania w innych serwisach internetowych, agregatorach danych lub bazach danych;

  • odsyłanie do Platformy w sposób ukrywający fakt prowadzenia Platformy przez jego Właściciela;

  z zastrzeżeniem dozwolonego użytku na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm).

 3. W związku z korzystaniem z Platformy Użytkownik jest zobowiązany do:

  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy oraz od korzystania z Platformy w sposób uciążliwy lub naruszający prawa dla innych Użytkowników lub Właściciela Platformy

  • przestrzegania praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych oraz majątkowych, jak również praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych,

  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności od zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji i danych o nich, bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa.

§7 Obsługa reklamacji

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje do Właściciela Platformy dotyczące korzystania z Platformy, w tym w zakresie logowania oraz funkcjonowania Platformy.  
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.farmsmart.pl w zakładce „Wsparcie”
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika zgłaszającego reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.  
 4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wezwania Użytkownika do uzupełnienia informacji jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. 
 5. Właściciel serwisu rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Użytkownik zostanie poinformowany. 
 6. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja, chyba, że Użytkownik wskazał inny sposób otrzymania odpowiedzi. 

§8 Blokowanie dostępu

 1. Z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem, w tym w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Platformy, Właściciel Platformy może zablokować dostęp do całości lub części usług Platformy. 
 2. Właściciel Platformy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji, informuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Platformy przed zablokowaniem lub, jeśli jest to niemożliwe, niezwłocznie po wykonaniu tej czynności, chyba że przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub jest zabronione na mocy przepisów prawa. 

Blokada jest utrzymana do czasu ustania przyczyny, z powodu której została wykonana.

§9 Zakończenie korzystania z Platformy

 1. Świadczenie usługi przez Właściciela Platformy ma charakter terminowy, na podstawie wybranego okresu subskrypcji podanego przy rejestracji Konta, przy czym w każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Platformy albo poprzez usunięcie profilu za pośrednictwem Platformy.

 2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, konto Użytkownika może zostać usunięte przez Właściciel Platformy w trybie natychmiastowym:

  • gdy Użytkownik w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu,

  • w przypadku podejmowania przez Użytkownika niedozwolonych działań ukierunkowanych na zmianę treści Platformy, bądź innych modyfikacji mogących zakłócić jego pracę, a także zamieszczania w Platformie treści o charakterze bezprawnym.

 3. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Platformy lub wobec braku aktywności Użytkownika na Platformie przez okres co najmniej 5 lat, Właściciel Platformy uprawniony jest do zamknięcia konta Użytkownika.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Treści dostępne na Platformie mogą ulegać zmianie z zastrzeżeniem zachowania charakteru informacyjno–narzędziowego Platformy.

 2. Właściciel Platformy przysługuje prawo zmiany zakresu usług oraz zmiany dostawców narzędzi.

 3. Właściciel Platformy przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu w przypadku:

  • zmian w Platformie wynikających z jej rozwoju, utrzymania, konieczności zwiększania bezpieczeństwa, o ile zapewni to należyte świadczenie usług i powoduje konieczność dostosowania postanowień Regulaminu;

  • wprowadzenia nowych funkcjonalności Platformy, lub zakończenia dostępności poszczególnych funkcjonalności Platformy, o ile zapewni to należyte świadczenie usług,

  • wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów, jeżeli powoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do rozwiązań wynikających z wydawanych przepisów prawa, rekomendacji lub interpretacji.

 4. Właściciel Platformy udostępnia Użytkownikowi nowe brzmienie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej.

 5. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z korzystania z Platformy na zasadach określonych w § 10 ust. 1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia przez Użytkownika opłat z tego tytułu.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 7. Korespondencję elektroniczną dotyczącą Platformy można kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: info@farmsmart.pl Korespondencję pisemną należy kierować na adres Agro Smart Lab Sp. z o.o., Niegardów 26, 32-104 Koniusza.

 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

 9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.farmsmart.pl

Regulamin korzystania z materiałów portalu FARM SMART

 1. Wydawcą portalu Farm Smart jest Agro Smart Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Koniuszy, adres: Niegardów 26, 32-104 Koniusza
 2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne lub płatne. Zamieszczone w nim informacje, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Portalu, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 3. Przedruki tekstów dostępnych na portalu wymagają uprzedniego uzyskania uprawnień licencyjnych na zasadach opisanych w poniższym regulaminie.
 4. Ewentualna zgoda na przedruk może dotyczyć wyłącznie tekstów własnych portalu.
 5. W przypadku zainteresowania przedrukiem konieczne jest nabycie licencji poprzez złożenie zamówienia u Właściciela Portalu drogą elektroniczną. Wydawca zastrzega sobie prawo dokonania indywidualnej wyceny i pobrania opłaty.
 6. W odpowiedzi zwrotnej na przesłane zamówienie, przedstawiciel Wydawcy przekaże plik z tekstem. Jednocześnie wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w tekstach. Wydawca ma prawo odmówić licencji bez podania przyczyny.
 7. Nabycie licencji jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na jednorazowe opublikowanie tekstu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, natomiast nie oznacza nabycia autorskich praw majątkowych do tekstu.
 8. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do udostępniania tekstu osobom trzecim do dalszej publikacji lub wykorzystania w jakiegokolwiek formie. W szczególności niedozwolona jest dalsza dystrybucja, zwielokrotnianie, obrót, powielanie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci wewnętrznej lub zewnętrznej oraz udostępnianie publiczne tekstu, niezależnie od sposobu i formy.
 9. Tekst opublikowany na podstawie nabytej licencji powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora (o ile autor jest wskazany w tekście źródłowym), nazwą portalu, datą oryginalnej publikacji oraz aktywnym linkiem do tekstu źródłowego w portalu.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem korzystanie z tekstów wymaga udzielenia przez Wydawcę portalu odrębnej, uprzedniej zgody i zawarcia tym zakresie stosownej umowy, pod rygorem odpowiedzialności wobec Wydawcy z tytułu bezprawnej eksploatacji i naruszenia praw podmiotowych.